ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠ  

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠰᠢᠳᠠ  

ᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠳᠠ  

ᠣᠩᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠳᠠ  

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠭᠦᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠠ  

ᠵᠦᠪ ᠠᠮᠢᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠥ᠋ ᠰᠠᠴᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠳᠠ  

ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠯᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ  

ᠭᠡᠡᠵᠡᠷᠡᠨ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠴᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  

ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ  

ᠢᠰᠭᠡᠷᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠪᠭᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠳ ᠪᠠᠯᠢᠳ᠂ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠵᠢᠠᠷ  

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨ ᠰᠡᠩᠭᠦᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ        


  2010.12.18 ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠫᠣ·ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠣᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1575
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ