ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠩᠬᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠲᠡᠶ

ᠡᠰᠨᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠩ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠬᠠᠯᠠᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠰᠤᠶᠤᠯ


ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ

ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠩᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠶ

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠦᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ


ᠠᠮᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠠᠭᠤᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠳᠦᠪ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠣ᠊·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1852
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09