ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠤ

      ᠥᠭᠡ ᠄ ᠴᠥ᠊᠂ ᠪᠣᠯᠤᠤᠠᠪᠠᠳᠤ

      ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠄ ᠰᠠ᠊᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠴᠤᠭᠳᠤ

      ᠲ᠋ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠳ᠋ᠣ᠊᠂ ᠪᠣᠶᠠᠠᠪᠠᠳᠤ


ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

      ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠤ ︕

      ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠤ ︕

      ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠤ ︕

      ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠤ ︕ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠤ ︕   

ᠰᠥᠭᠦᠳᠴᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠰᠥᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠪᠣᠳᠤᠭᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠪᠣᠳᠤᠭᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

       (ᠲ᠋ᠠᠭᠢᠯᠳᠠ)

ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠰᠠᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠳᠠᠢ

ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠠᠢ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠢ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠢ

      (ᠲ᠋ᠠᠭᠢᠯᠳᠠ)


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠪᠣᠭᠰᠠᠢ᠌ᠷᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠥ᠊·ᠪᠣᠯᠤᠤᠠᠪᠠᠳᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1891
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17