ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ

ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃

ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ

ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ

ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠤ

ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ

ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠪᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠤ

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠷ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠰᠪᠠ

ᠮᠤᠯᠤᠷ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ᠌ ᠠᠤᠠᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠯᠵᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ

ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ

ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ

ᠣᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡ᠃

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ

ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠪᠠᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ

ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠪᠠᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠤᠮᠤᠭᠠᠵᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠤ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠡᠮᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠤᠠᠬᠤ ᠰᠢᠷᠣᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠤ

ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠭᠡ ᠲᠡᠶ

ᠵᠢᠭᠦᠷᠢᠳᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠲᠡᠶ

ᠣᠰᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠶ᠃

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯ

ᠥᠭ᠍‍ᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ

ᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠢᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠳᠠ᠃

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠦᠷᠦᠴᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ

ᠥᠯᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ

ᠦᠪ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠨᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠢ

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ

ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ

ᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠬᠤ

ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ

ᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ

ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠣᠭᠤᠴᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ

ᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠶᠤ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ

ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠴᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ᠃

ᠦᠷᠦᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠴᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ

ᠦᠪ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠦᠩ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠨ ᠳᠠᠭᠵᠢᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠪᠠ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠢ᠌ᠷᠳᠤᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠵᠤᠨ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢᠷᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ

ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠠᠭᠢ᠃

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠰᠤᠬᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠯ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠠᠤᠠᠬᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠪᠠᠯ

ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠠᠯ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ

ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠳᠠᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡ᠃

ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠬᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ

ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ

ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠠᠮᠠᠢ ᠳᠤ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡ᠃


(《ᠴᠡᠴᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠴᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮ》   ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 2004 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ)

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠨᠡᠷᠡᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2331
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁