ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠤ

       ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌


ᠱᠤᠯᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠱᠤᠯᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠱᠤᠯᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠶ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠱᠤᠯᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ


       ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌


ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠭᠤᠤ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠ

ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢ

ᠡᠪ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤ

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠡᠴᠠ ᠣᠯ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠵᠦᠩ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1624
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁