ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ
(ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ)

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠰᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡ


ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠥᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠱᠤᠪᠬᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ


ᠠᠯᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠨᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ

ᠠᠵᠢᠯᠰᠠᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠩᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲ·ᠲᠦᠷᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2464
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁