ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠨ·ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠯᠾᠠᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19354
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠡᠤᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠴᠢ

ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ ᠤᠳᠬᠤ ᠣᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠣᠯᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ

ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠳᠡᠯᠪᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ

ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ

ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ

ᠤᠳᠬᠤ ᠤᠳᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠵᠢᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡ ᠴᠠᠯᠮᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠯᠮᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ

ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠡᠤᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠡᠯᠵᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ ᠤᠳᠬᠤ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ

ᠤᠳᠬᠤ ᠤᠳᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ