ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ (sak)

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 24686
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(Ice Top ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠂ S&I ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠂ BX)

 

ᠠᠢ ᠬᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠡ ︕

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ

ᠴᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠴᠢ ᠯᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤ

ᠠᠮᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠢᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠤᠠᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠭᠢᠮᠰᠡᠭᠡᠷ ᠵᠠᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠮᠤᠷᠠ

ᠵᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠦᠷ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ

ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ

ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠪᠢ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠡᠰᠡᠪᠠᠯ ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠤ

 

ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠴᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠵᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ

ᠦᠷᠢ ᠳᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠤ

 

ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯ

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ

ᠳᠠᠳᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠶ‍ᠧ ᠶ‍ᠧ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠳᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ

ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠴᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠯᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢᠳᠠ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ

ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ

ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ

 

ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠴᠤ

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ

ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢ

ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠴᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠦ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠦ

ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣ

 

ᠶᠠᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ᠂ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ

ᠭᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠭᠠᠳᠤᠨᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠦᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠴᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ

ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠮᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠤ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ