ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠴ·ᠭᠠᠩᠵᠤᠷᠢᠭ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲ·ᠨᠠᠢᠳᠠᠩᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11420
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠷ·ᠤᠳᠬᠤᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠎)

 

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠪᠠ ᠳᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠪᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠠᠷ

ᠵᠢᠶᠤᠽᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ

ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠪᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠪᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ