ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 16866
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠮᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ)

 

ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ

ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠷᠱ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠢ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

    ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ

    ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ

 

ᠬᠦᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠢᠭᠰᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠯ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ

ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ

ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ

ᠡᠨᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

 

ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ

ᠨᠤᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠯᠠ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠰᠠᠮᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠢ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

    ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ

    ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ

 

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠡᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠢᠴᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠡᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠰᠠᠮᠬᠡᠨ ᠰᠡᠮᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠡᠮᠡᠤᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠢ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

    ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ

    ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ

 

ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢ

ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠭᠠᠳ

ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ

ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ

ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ

ᠡᠨᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

    ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ

    ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ

 

ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢ

ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠭᠠᠳ

ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠨ ᠢ

ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ

ᠳᠠᠢᠴᠢᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠤᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ

ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ