ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12216
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ)

 

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠭᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨᠮᠢᠨᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠡᠯᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠡᠭ᠍ᠭᠦᠷᠡᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠭᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ