ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 14329
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠯᠠᠨᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠢᠷᠦᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠢᠷᠦᠭᠡᠶ᠎ᠡ

 

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ

ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠣᠯᠠᠷᠢᠬᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠡᠩᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠳ ᠴᠡᠩᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ

ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳ

ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠤᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ