ᠮᠧᠳᠡᠭ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6735

ᠵᠢᠷᠪᠡᠰ ᠵᠢᠷᠪᠡᠰ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠮᠧᠳᠡᠭ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ

ᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠮᠧᠳᠡᠭ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ

 

ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠶᠧᠪᠢᠩ ᠪᠤᠤᠪᠤ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠮᠠᠮᠠ

ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠨᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ

ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠨᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠮᠠᠮᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃