ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 36217
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠴᠤ

ᠲᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ

ᠲᠤᠤ ᠨᠠᠨ ᠹᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ

 

ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠴᠤ

ᠴᠠᠬᠤᠯᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠬᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ

ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ

 

ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤᠤ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠨᠡᠬᠡᠳ

ᠮᠦᠮᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ ᠮᠦᠷᠬᠦᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠠᠢ

ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ

ᠮᠦᠰᠦ ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠤ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠬᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠨᠡᠬᠡᠳ

ᠠᠪᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠮᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠬᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠠᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ

ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ