ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢ᠌ᠷᠠᠨ
ᠦᠭᠡ᠄
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9685

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠰᠦᠬᠡᠥᠨ ᠢᠷᠡᠬᠥ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠳᠡ ᠬᠦ᠋

ᠣᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠤ

ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡ ᠬᠦ᠋

 

ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠰᠦᠬᠡᠥᠨ ᠢᠷᠡᠬᠥ

ᠬᠠᠯᠢᠭᠣᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠦ᠋

ᠬᠣᠪᠢᠰᠣᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢ᠌ᠷᠡᠨ ᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡ ᠬᠦ᠋

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃