ᠰᠢᠱᠦ ᠮᠡᠢ᠌ᠷᠡᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 44445
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠰᠢᠱᠦ ᠮᠡᠢᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ᠂ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋

 

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠰᠡᠦᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤ ᠳᠠ᠂ ᠠ ᠬᠦᠢ ᠮᠡᠢ᠌ᠷᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤ ᠳᠠ

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤ ᠳᠠ᠂ ᠠ ᠬᠦᠢ ᠮᠡᠢ᠌ᠷᠡᠨ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ