ᠬᠠᠨᠢᠰᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 22493
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠤᠶᠤᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠢᠬᠠᠨ)

 

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭ᠍ᠰᠦᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠰᠡᠷᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠰᠠᠷᠨᠢᠬᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠨ

ᠴᠠᠷᠪᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠮᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭᠡᠳ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠠᠩ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠬᠠᠨᠢᠰᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ

ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠮᠠᠯᠬᠤ ᠵᠤᠯᠠ ᠰᠢᠭ ᠠᠰᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠵᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠢᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ