ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠠᠩᠲᠦ᠋ᠷᠦ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ BX
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 26913
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠰᠡᠷᠴᠢᠮ᠎ᠠ᠂ BX ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠥᠩᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠳᠠᠰᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠭᠦᠷ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ

ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢ ᠦᠦ

ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢ ᠦᠦ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠮᠤᠭᠯᠠᠩ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ

ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠴᠡ ᠶᠢ

ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ

 

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠨᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ

ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ

 

ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ