ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠨ·ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲ·ᠨᠠᠢᠳᠠᠩᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 46456
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠥᠨᠦᠰᠦᠯᠴᠡᠭᠦ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠦ

    ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯᠢᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ

    ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠨ᠎ᠡ

    ᠵᠥᠰᠡᠷᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

    ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠡ

 

ᠪᠣᠭᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ

ᠪᠣᠳᠠᠩᠳᠤᠬᠤ ᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠨᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ

ᠰᠡᠮᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ

    ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯᠢᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ

    ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠨ᠎ᠡ

    ᠵᠥᠰᠡᠷᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

    ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠡ

 

ᠰᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠡᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

    ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯᠢᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ

    ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠨ᠎ᠡ

    ᠵᠥᠰᠡᠷᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

    ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠡ

 

ᠠᠨᠢᠷ ᠨᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠵᠥᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ᠌ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ

ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ

    ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯᠢᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠢ

    ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠨ᠎ᠡ

    ᠵᠥᠰᠡᠷᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ

    ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ