ᠰᠢᠡᠰᠢᠶᠥᠥᠷ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ

ᠦᠭᠡ᠄

ᠠᠶ᠎ᠠ᠄

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ

ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 21461

ᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠰᠢᠶᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠳᠤ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠰᠢᠶᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

 

ᠠᠳᠠᠯ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠢᠷᠡᠬᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ