ᠰᠢᠡᠰᠢᠶᠥᠥᠷ
ᠦᠭᠡ᠄
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11021

ᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠰᠢᠶᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠳᠤ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠰᠢᠶᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

 

ᠠᠳᠠᠯ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠢᠷᠡᠬᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃