ᠷᠣᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ
ᠦᠭᠡ᠄
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 10014

ᠠᠭᠳᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠪ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠣᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ

ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠷᠣᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ

ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠪ ᠦᠷᠦᠬᠡᠯ ᠢ᠋ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ

ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠷᠣᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠦᠬᠡᠢ

 

ᠪᠣᠷᠣ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭ ᠢ᠋ ᠨᠢ ᠣᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠰᠦᠶ᠎ᠡ

ᠪᠣᠰᠥᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠣᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠣᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠰᠦᠶ᠎ᠡ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠣ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃