ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪ᠊·ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 33918
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠌

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠨ ᠣᠭᠳᠤᠯ᠎ᠠ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠬᠠᠩᠬᠠᠭᠠᠷ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠰᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ᠋ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠮᠤᠭᠯᠠᠩ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠰᠢᠭ᠌

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠠᠯᠠᠭ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠌

ᠠᠩᠭᠢᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠯᠮᠠᠷᠠᠨ ᠣᠭᠳᠤᠯ᠎ᠠ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠬᠠᠩᠬᠠᠭᠠᠷ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠰᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ᠋ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠭᠦᠪᠦᠷᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠠᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠢᠭ᠌

ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ ᠣᠭᠳᠤᠯ᠎ᠠ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠬᠠᠩᠬᠠᠭᠠᠷ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠰᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ᠋ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ