ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ

ᠦᠭᠡ᠄

ᠠᠶ᠎ᠠ᠄

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ

ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 29866

ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍

ᠨᠠᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠨᠠᠮᠤᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠫᠢᠩ ᠬᠡ ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ

 

ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠰᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠ

ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠫᠢᠩ ᠬᠡ ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ

 

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠭᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ ᠴᠠᠯᠬᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ ᠤᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ