ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ
ᠦᠭᠡ᠄
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19126

ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍

ᠨᠠᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠨᠠᠮᠤᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠫᠢᠩ ᠬᠡ ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ

 

ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠰᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠ

ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠫᠢᠩ ᠬᠡ ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ

 

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠭᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ ᠴᠠᠯᠬᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ ᠤᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
304311735@qq.com

ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠪᠣᠢ ︖


2016-11-15
645932986@qq.com

ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍

ᠨᠠᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠨᠠᠮᠤᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠫᠢᠩ ᠬᠡ ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ

 

ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠰᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠ

ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠫᠢᠩ ᠬᠡ ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ

 

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠭᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ ᠴᠠᠯᠬᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ ᠤᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

2016-09-30