ᠲᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 25837
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠪᠤᠯᠤᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠤᠳᠬᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠦᠯᠭᠡᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠳᠤᠵᠢᠳᠠ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠨᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ

ᠳᠠᠩᠭᠢᠯᠬᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ

ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠲᠡᠶ

    ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡ

    ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ

    ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠶᠠᠰᠭᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡ

 

ᠲᠦᠯᠭᠡᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ

ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠯᠳᠦᠭᠦ ᠥᠭᠡᠰ ᠶᠢᠡᠷ

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠤᠳ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

    ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠲᠡᠶ

    ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡ

    ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ

    ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠶᠠᠰᠭᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡ

 

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠢ ᠣᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠲᠡᠶ

    ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡ

    ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ

    ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠶᠠᠰᠭᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ