ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠷ·ᠵᠢᠮᠦᠵᠢᠨ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠯ·ᠪᠠᠯᠾᠠᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 14394
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠡᠩᠬᠡ᠊ᠠ᠋ᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠪᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠠᠯᠤᠰᠬᠠᠨ

ᠳᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ

    ᠭᠤᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠭᠤᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ

    ᠲ᠋ᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠲ᠋ᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ

 

ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠠᠯᠤᠰᠬᠠᠨ

ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ

    ᠭᠤᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠭᠤᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ

    ᠲ᠋ᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠲ᠋ᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ