ᠲᠣᠭᠣᠰ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 33975
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ

ᠲᠠᠥᠯᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ

ᠲᠤᠨᠤᠷᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠳ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠡᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ

 

ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ

ᠮᠠᠨ ᠪ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ

ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠳ ᠰᠡᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠡᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ

 

ᠵᠢᠷᠪᠢᠰ ᠵᠢᠷᠪᠢᠰ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ

ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠳᠤ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠵᠦᠢᠳᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ

 

ᠦᠷᠪᠦᠰ ᠦᠷᠪᠦᠰ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠳᠤ

ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ