ᠲᠣᠭᠣᠰ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ

ᠦᠭᠡ᠄

ᠠᠶ᠎ᠠ᠄

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ

ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17086

ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ

ᠲᠠᠥᠯᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ

ᠲᠤᠨᠤᠷᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠳ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠡᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ

 

ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ

ᠮᠠᠨ ᠪ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ

ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠳ ᠰᠡᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠡᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ

 

ᠵᠢᠷᠪᠢᠰ ᠵᠢᠷᠪᠢᠰ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ

ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠳᠤ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠵᠦᠢᠳᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ

 

ᠦᠷᠪᠦᠰ ᠦᠷᠪᠦᠰ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠮᠤᠳᠤ

ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ