ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 35108
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ

ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠠᠢ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

 

ᠨᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠴᠤᠭ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ

ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢ

 

ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢ

 

ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠧᠩ ᠸᠠᠩ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ

ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠠᠢ

ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠰᠠᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ