ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 28467
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠤ

ᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

        ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ

        ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ

 

ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠠᠤᠨ

ᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠮᠥᠯᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠱᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠤᠨ

ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ

        ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

 

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠤ

ᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠡ

        ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ