ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 24869
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮ·ᠤᠶᠤᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ)

 

ᠠᠶᠠᠯᠤᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠳᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠠᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ

    ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

 

ᠣᠶᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠳᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠠᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ

    ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

 

ᠭᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠩᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

    ᠠᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ

    ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ