ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠳ·ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 171368
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ ᠡᠴᠡ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠠᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠢᠳᠢᠮ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢ

ᠭᠢᠯᠢᠩ ᠬᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠢᠯᠠᠳᠤᠭᠴᠢ

ᠭᠦᠰᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠴᠢ

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ

ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠰᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠶ᠎ᠡ

 

ᠣᠮᠪᠠᠢ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠣᠮᠪᠠᠢ

ᠱᠠᠷᠪᠠᠢ ᠨᠡᠶ‍ᠧ ᠰᠤᠤᠬ᠎ᠠ᠁

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ