ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠵᠤᠯᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 26066
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠭᠠᠯᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠁

ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠁

 

ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠦᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠰᠤᠯᠬᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠷᠠᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠷᠠᠢ ᠵᠤᠯᠠ ᠡ᠁

ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠷᠠᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠷᠠᠢ ᠵᠤᠯᠠ ᠡ᠁

 

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠵᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠡᠳ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠶ᠎ᠡ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠰᠤᠯᠬᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠷᠠᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠷᠠᠢ ᠵᠤᠯᠠ ᠡ᠁

ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠷᠠᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠷᠠᠢ ᠵᠤᠯᠠ ᠡ᠁

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ