ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠱ·ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠢ᠊·ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 28958
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠭᠠᠯᠪᠢᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠯᠵᠢᠳᠡᠭ᠌

        ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

        ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠶᠢ

        ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

        ᠭᠦᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠳᠠᠭ

ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠣᠷᠢᠬᠠᠨ ᠢᠯᠪᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ

ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠶᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ

        ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭᠡᠳ

ᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠰᠤᠨ ᠣᠷᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ

        ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ