ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠫ᠊·ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠ᠊·ᠡᠩᠬᠡᠲᠠᠢᠪᠤᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 23659
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠴᠢᠩᠪᠤᠯᠤᠷ᠂ ᠡᠩᠬᠡᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠦᠨᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠪᠦᠷᠥᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠬᠠᠨ ᠰᠠᠷᠪᠠᠨ᠎ᠠ

    ᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

    ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

    ᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

    ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡ

 

ᠠᠮᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠤ ᠯᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

    ᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

    ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

    ᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

    ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡ

 

ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠩᠬᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠡ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠨᠡᠯ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠡᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠩᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠡ

    ᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

    ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

    ᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

    ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ