ᠪᠦᠦᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠨ·ᠬᠠᠯᠵᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨ·ᠬᠠᠯᠵᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 21283
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠤᠳᠤᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠮᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠠᠩᠭᠢᠷᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ᠌

ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ

ᠠᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ

ᠠᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ

 

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ᠌

ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ

ᠠᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ

ᠠᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ

 

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ᠌

ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ

ᠠᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ

ᠠᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠮᠠᠠᠴᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ

ᠠᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ

ᠠᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ

ᠠᠢ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ