ᠵᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 37560
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ᠂ Quiza ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ)

 

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠦᠩᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡ

ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠯᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠ

ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠳᠠᠯᠠ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠱᠤᠤ ᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠦᠳᠡᠯᠠ

ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠤᠳᠤᠯ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠤᠫ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ

ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠮᠡᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠣᠤᠯ ᠨᠢ

    ᠲ᠋ᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ

    ᠲ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ

    ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ

    ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ

    ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ

    ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ

    ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ

    ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠭᠬᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ

    ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ

    ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠳᠤᠷᠭᠢᠭᠠᠬᠤ

    ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠭᠡᠮᠨᠡᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ

    ᠦᠪᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠢᠰᠤ blin blin

ᠮᠢᠨᠤ flow blin blin

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ

ᠭᠢᠫ ᠬᠤᠫ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ Rn B

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ feature Sally Quiza

Como Quizas, tu espognale avlas︖

We doin like boom in the town in june

ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ sound ᠭᠤᠤᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠯ bon jour

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯ Produced by me and ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠡ ᠭᠦ᠋

ᠵᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠤᠷᠭᠢᠬᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠢᠸᠽᠨᠸᠰ

ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ beat-nees

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠺᠦᠢ᠌ᠽᠢ ᠰᠠᠯᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠳᠤᠷᠭᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠯᠠ

ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ yeah

ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ beat yeah

ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ feeling yeah

ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ flow yeah

ᠳᠠᠪᠳᠠᠭᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ yeah

ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠴᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ yeah

    ᠡᠷᠳᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠤ ᠪᠣᠳᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ

    ᠣᠳᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠤ ᠪᠣᠳᠠ

    ᠬᠤᠴᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠳᠤ

    ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠣᠳᠤ

    ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠨ

    ᠥᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠣᠳᠤ᠂

    ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠤᠳᠤᠨ

    ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠰᠠᠨ

            ᠳᠠᠭᠢᠯᠳᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ