ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 29504
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(A-capella ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ)

 

ᠡᠭᠡᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠪᠢᠯᠵᠡᠭᠦᠷ ᠰᠠᠯᠭᠢ

ᠡᠴᠡᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ

        ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠨᠠᠮᠠᠤᠬᠠᠨ

        ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤᠬᠠᠨ

 

ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠢ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠦᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠠᠨᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

        ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠨᠠᠮᠠᠤᠬᠠᠨ

        ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠠᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ

 

ᠤᠭ᠍ᠶᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠥᠵᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠭᠠᠤᠨ

        ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠨᠠᠮᠠᠤᠬᠠᠨ

        ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ