ᠰᠧᠨᠳᠡᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 33925
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠰᠧ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠧᠨᠳᠡᠷ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠧᠨᠳᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠪᠦᠸᠸ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠧᠨᠳᠡᠷ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠧᠨᠳᠡᠷ ᠨᠠᠷᠡᠳᠠᠢ

 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠡᠵᠤ ᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳᠠ

ᠴᠠᠯ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠ

ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠡᠵᠤ ᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳᠠ

ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠢᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠯᠠᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠳᠠᠭ ᠠᠪᠤ ᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠤ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦᠭ᠍‍ᠭᠦᠭᠡᠰᠠᠢ ᠳᠠ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠯᠠᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠳᠠᠭ ᠡᠵᠢ ᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠬᠦᠤ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦᠭ᠍‍ᠭᠦᠭᠡᠰᠠᠢ ᠳᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ