ᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 16449
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠋ᠦ)

 

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠯᠤᠭᠰᠢᠯᠳᠠ ᠳᠦᠭ᠌ ᠳᠦᠭ᠌ ᠴᠤᠭᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠥᠭ᠌ ᠨᠢᠰᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠨᠢᠰᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠡ

 

ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠨ ᠣᠳᠤᠶ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠰᠠᠮ ᠰᠡᠮᠭᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠨ ᠣᠳᠤᠶ᠎ᠠ

 

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ

ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ

ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠨᠤᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ

ᠳᠠᠭᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠣᠳᠤᠶ᠎ᠠ

 

ᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠤᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠢ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠮᠡᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ