ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ
ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ᠄ [ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 339 ]
  1. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠰᠥ᠋

    ᠴ·ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ2005-08-04

  2. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ

    ᠨᠠ᠊·ᠬᠦᠬᠡᠰᠢᠭᠤᠢ2005-06-23

  3. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

    ᠨᠠ᠊·ᠬᠦᠬᠡᠰᠢᠭᠤᠢ2005-06-22

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁