ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ
ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ᠄ [ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 14 ]
 1. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ

  ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ

 2. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ

  ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ2012-01-26

 3. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ] ᠮᠦᠷᠦ ᠵᠦᠷᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ

  ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ2011-09-15

 4. [ ᠵᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠯᠠ ] ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠵᠡᠡᠭ ᠠᠷᠡᠨᠰᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠨᠡᠨᠳᠢᠡᠭᠨᠡᠶ᠎ᠡ

  ᠪᠠ᠊·ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ2010-12-10

 5. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ

  ᠮᠥᠩᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠢ2010-11-06

 6. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ

  ᠣᠶᠤᠠᠬᠠᠰ2010-08-03

 7. [ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ] ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠡᠷᠭᠡ

  ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ·ᠵᠠᠮᠰᠠ2010-06-10

 8. [ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ] ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭ

  ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ2010-06-03

 9. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

  ᠰ·ᠪᠠᠳᠤᠪᠠᠶᠠᠷ2010-05-20

 10. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ

  ᠰᠣ᠊·ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ2009-12-22

 11. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ

  ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌2009-12-22

 12. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ] ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ

  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ2009-05-16

 13. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ] ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ (ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ)

  ᠳ·ᠪᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠪ2006-05-24

 14. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ

  ᠴ·ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ2005-08-04

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁