ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ
ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ᠄ [ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 5 ]
 1. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ

  ᠬᠦᠷᠡᠯ‍ᠤ᠋ᠨᠢᠰᠤ2011-05-04

 2. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ

  ᠨᠠ᠊·ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ2010-11-24

 3. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ

  ᠭᠠᠯ2010-01-21

 4. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ

  ᠭᠤᠨᠢᠨᠤᠳ·ᠨᠠ᠊·ᠰᠥᠭᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ2009-12-11

 5. [ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯᠭᠡ ] ᠭᠢᠯᠪᠠᠭᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ

  ᠮᠠᠠᠳᠤᠬᠤ2007-08-29

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁