ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ
ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ᠄ [ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 370 ]
 1. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠪᠤᠯᠤᠳ EP

  ᠳ·ᠪᠤᠯᠤᠳ

 2. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠪᠤᠯᠤᠷᠮ᠎ᠠ EP

  ᠬ·ᠪᠤᠯᠤᠷᠮ᠎ᠠ

 3. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠪᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠪ EP

  ᠳ·ᠪᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠪ

 4. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠢᠬᠠᠨ EP

  ᠲ·ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠢᠬᠠᠨ

 5. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠪᠤᠯᠤᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ EP

  ᠯ·ᠪᠤᠯᠤᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ

 6. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ

  ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ

 7. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ EP

  ᠲ·ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ

 8. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

  ᠲ·ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ

 9. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ

  ᠰ·ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ

 10. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠤᠢ

  ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ

 11. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

  ᠴ·ᠬᠤᠯᠠᠨ

 12. [ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ] ᠪ᠊·ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

 13. [ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ] ᠪ᠊·ᠳᠠᠰᠢᠳᠤᠨᠳᠤᠭ

 14. [ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ] ᠪ᠊·ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ

 15. [ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ] ᠪ᠊·ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

 16. [ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ] ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ

 17. [ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ] ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ

 18. [ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ] ᠪᠢᠰᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ

 19. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ] ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ EP

  ᠪ᠊·ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

 20. [ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ] ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ

  ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ

 21. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ] ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡᠢ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ (ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ)

  ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ2018-09-10

 22. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ] ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ

  ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ2018-08-31

 23. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ] ᠪᠤᠯᠠᠭ

  ᠴᠢ᠊ · ᠪᠤᠯᠠᠭ2018-01-22

 24. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ] ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

  ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ2018-01-05

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁