ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ
ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ᠄ [ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 5 ]
 1. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ

  ᠫᠦᠱᠺᠢᠨ (ᠴ·ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ)2013-10-28

 2. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠯ

  ᠬᠠ᠊·ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ2013-03-02

 3. [ ᠰᠢᠯᠦᠭ ] ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ

  ᠰ·ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠰᠤ2009-08-21

 4. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ] ᠡᠬᠡ ᠦᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ

  ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ2007-12-02

 5. [ ᠳᠠᠭᠤᠤ ] ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ

  ᠮ·ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍‍ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ2007-12-02

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁