ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠄ 《ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ》
1
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠊ᠧᠡᠨᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠢ ᠬᠢᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠫᠦᠷᠪᠥ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠫᠦᠷᠪᠥ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠣᠭ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠬᠥᠯᠢ ᠭᠣᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠥᠡᠭ᠍ᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠠ ᠲᠣᠳᠣᠨᠣ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠣᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠫᠦᠷᠪᠥ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠰᠥᠷᠠᠬᠡᠢ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠵᠣ ᠯᠣᠤ ᠬᠦᠡᠭ ᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠲᠥᠷᠣᠬᠡᠥᠨ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠡᠭ ᠤᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠥᠯᠪᠡ᠃

ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠡᠭ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠴᠠᠤ᠂ ᠬᠣᠡᠭ᠍ᠰᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠢ᠂ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠬᠣᠷᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠡᠭ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠬᠥᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠭᠣᠯᠢᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠴᠠᠭ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠴᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠮᠪᠣ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠡᠭ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠠᠠᠤ ᠳᠣ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠣᠷ᠂ ᠣᠯᠣᠰᠣ᠂ ᠬᠡᠯᠬᠢᠢ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠠᠣᠷᠯᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠰᠠᠬᠡᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠢᠰ᠂ ᠣᠯᠪᠣᠭ ᠲᠣᠮᠪᠣ᠂ ᠰᠠᠪᠠᠠᠠᠨ ᠬᠣᠪᠢᠡᠭ᠂ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠳᠣᠢ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶ᠋‍ᠮᠥᠷᠬᠥᠤ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠡᠭ ᠢ ᠣᠵᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠯᠣᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠨᠭ᠌ ᠯᠠ ᠢᠶ᠋‍ᠮᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠵᠡᠬᠡᠥᠨ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠣ ᠶᠣᠵᠣᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠠᠬᠡᠥᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠨᠳᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠣᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠢᠭ᠌ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠥᠷ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠣᠰᠠᠠᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠥᠡᠭ᠍ᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠨᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

︽ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠡᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠰᠴᠠᠤ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠰᠢᠷᠢ ᠰᠢᠭ᠌᠂ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠪᠢᠰ︾ ᠬᠡᠬᠥ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢ ᠱᠣᠣᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠭᠣ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠡᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ︽ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠴᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠶᠣᠮ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠊ᠳᠢᠡᠭ᠍ᠴᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢ ᠊ᠳᠢᠡᠭ᠍ᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠬᠥ ᠳᠤ ︽ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠨ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠫᠦᠷᠪᠥ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠠᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠤ ᠳᠣ᠄

ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠥᠭ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠴᠢ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠴᠦ ᠦᠵᠡᠬᠡᠷᠡᠢ᠃

︱ ᠲᠠᠷᠠ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠣᠵᠣ ᠲᠠᠭᠣᠰᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠡᠨᠠ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠶ᠋‍ᠮᠣ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ︖︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠣ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ᠄

︱ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠯᠢᠷ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠬᠦᠷᠥᠡᠭ᠍ᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠦᠮᠣᠬᠢᠷᠡᠵᠦ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠣᠠᠠᠣᠷ ᠵᠤᠭᠣᠰ ᠢ ᠴᠤ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠥᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠᠯ ᠲᠦᠯ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠤ᠃

︱ ᠨᠡᠬᠡᠷᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ᠃

︱ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠤ᠃

︱ ᠲᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠳᠥᠷᠠᠬᠥᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠶ᠁ ᠶᠠᠷᠣᠨᠢ ᠯᠠ ᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠤ ᠲᠡᠢᠢᠮᠥᠷᠬᠥᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃

ᠫᠦᠷᠪᠥ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠴᠣᠠᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠬᠠᠪ ᠲᠠᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠴᠣᠳ ᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠱᠣᠣᠯᠠᠨ ︽ᠰᠣᠠᠠᠣᠷ ᠨᠣᠮᠣᠨ︾᠂ ︽ᠲ᠋ᠡᠨᠭ᠍ᠬᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠣᠠᠠᠳ︾ ᠬᠡᠬᠥ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠴᠢ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠪᠠᠯ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠦᠬᠥᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠴᠢ ᠲᠥᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠢᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠠᠠᠰᠢᠨ ᠲᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠪᠰᠡᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠡᠥᠨ ᠦᠭᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃

ᠫᠦᠷᠪᠥ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠬᠥᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠪᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠨᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

︱ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ︖

︱ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠭᠰᠦᠬᠡᠥᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠫᠦᠷᠪᠥ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠲ᠋ᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢᠬᠥᠯᠲᠦ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠪᠣᠴᠠᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠣᠠᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠣᠶᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠳᠠᠭ ᠨᠣᠮᠣᠠᠠᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠣᠴᠢᠨᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥᠰ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠣ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠥᠷ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠥ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷᠡᠬᠥ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠰᠡᠬᠥᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠠᠳᠠᠤ ᠬᠢᠰᠬᠢᠬᠥ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠵᠤᠪᠡᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠮᠰᠢᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠬᠥᠪᠡᠴᠦ ᠲᠣᠰᠠ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠬᠡᠥᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠬᠢᠯᠢᠨᠴᠠᠳᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠦᠭᠰᠥᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠣᠣᠭᠣᠵᠣ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠠᠬᠦᠢᠴᠥᠥᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠠ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠳᠠ ᠲᠠᠠᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠵᠠᠯᠡᠯᠠᠬᠥᠯᠥᠨ ᠣᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠣ ᠰᠢᠨᠠᠠᠮ ᠲᠣᠭᠣᠯ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠣᠰᠴᠣ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠮᠨ ᠣᠷᠣᠭᠣᠳᠠᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠣᠷᠳᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠢᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠲ᠋ᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠥᠷᠥᠨ ᠪᠠᠭᠣᠵᠣ ︽ᠲ᠋ᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠭᠣᠧᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠣᠠᠠᠠᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠣᠭᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠ︖ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠵᠠᠡᠭ᠍ᠳᠥᠷᠪᠡ᠃

︱ ᠬᠠᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠶᠠᠭᠣ︖

︱ ᠬᠠᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋‍ᠠ︖

︱ ᠵᠠ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥᠯ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠡ᠁

ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠱᠣᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠥᠷ ᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠣᠠᠠᠣᠷ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠵᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡᠷᠥᠬᠥᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠲᠣᠡᠭ᠍ᠭᠡᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠵᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠪᠡᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠡᠡᠨᠭ᠍ᠬᠢᠵᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠣᠭᠠᠢ ᠮᠢᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠡᠭ᠍ᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠶᠠᠭᠣ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠴᠣ ᠣᠰᠣᠨ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠬᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠣᠷᠣᠰᠣᠨ ᠲᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠥᠷ ᠢ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠡᠬᠥᠤ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠡᠷᠳᠠ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠣᠳᠣᠠᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠣᠷᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠣᠵᠣ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠬᠦᠷᠢᠮ ᠬᠢᠯᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠳᠥᠯᠣᠬᠥᠯᠪᠡ᠃

ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠡᠷᠥᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠡᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠫᠦᠷᠪᠥ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠣᠭ ᠯᠠ ︽ᠬᠠᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ︽ᠢᠶ᠋‍ᠮᠣ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ᠁ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠣᠯᠵᠣ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲ᠋ᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠫᠦᠷᠪᠥ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠣᠭᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠡᠬᠥᠯᠳᠡᠷ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠠᠶᠣᠮᠰᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠠᠳᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶ᠋‍ᠢᠷ ᠬᠣᠯᠵᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠵᠢᠰᠣ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠰᠠᠬᠥᠠᠢᠴᠥᠥᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠨ ᠬᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠠᠠᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠴᠠᠵᠣ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠦᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠲ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠬᠡᠴᠢ︕

ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠠᠵᠣ ᠬᠣᠨᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠡᠢᠢᠪᠡ᠃ ᠢᠰᠠᠬᠡᠢ ᠡᠬᠥᠳᠡ ᠰᠡᠬᠥᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥᠨ ᠴᠦᠬᠥᠴᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠨᠭ᠍ᠡᠨᠡᠷ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠨ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ︽ᠡ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ︕︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠣᠭᠠᠳ ᠨᠢᠴᠥᠬᠥᠨ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠶᠥᠬᠥ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠵᠣ ᠬᠣᠨᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠪᠣᠰᠢᠭᠣ︕︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠪᠠ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠣᠠᠠᠣᠰᠬᠢᠨ ᠣᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠣᠠᠳᠠᠭ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠡᠶ ᠲᠥᠯᠬᠢᠵᠦ ᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠣᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠦᠴᠥᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠥᠰᠢᠶᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠥᠢᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠪᠡᠬᠡᠢ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠪᠥᠲᠦᠨᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠣᠯᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠪᠦᠲᠦᠬᠥᠨ ᠠᠷᠬᠢᠯ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠨᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠬᠦᠯᠢᠯᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠯᠠ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠠᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠪᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠄ ︽ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠥᠰᠢᠶᠡ︕︾ ᠬᠡᠬᠥ ᠡᠴᠠ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠡ ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠣ ᠡᠰᠠ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠬᠦᠯᠢᠵᠦ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠷᠡᠨᠭ᠍ᠭᠥᠢ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ ᠴᠢᠨᠣ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠰᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠭᠡᠨᠳᠡᠨᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠮᠥᠯᠬᠥᠵᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠬᠥᠷ ᠢ ᠦᠨᠥᠰᠣᠬᠡᠥᠨ᠂ ︽ᠦᠴᠥᠬᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠷᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︾ ᠬᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠥᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠬᠥᠷᠥᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠨᠢᠳᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠬᠥᠵᠦ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠠᠮᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠠᠬᠥᠯᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠣᠠᠠᠣᠰᠬᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠬᠡᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠡᠨ ︽ᠢᠨ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠣᠠᠠᠠᠢ ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠨᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠲᠠᠠᠠᠵᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠣ ᠲᠠᠪᠬᠢᠨ ᠣᠳᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠰᠦᠷ ᠰᠣᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠳ ᠭᠦᠳ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠᠴᠣ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠪᠣᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠶᠣᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠡᠬᠥᠳᠡ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠢᠯᠣᠯᠵᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠥᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠪᠠ᠃

ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠮᠣᠭ᠍ᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠠ ᠰᠥᠷᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ ︽ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠢᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ ᠦᠦ᠃ ᠴᠢᠨᠣ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠠᠷᠢᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠷᠡᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠥ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠬᠥᠬᠡᠥᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠬᠥᠯᠵᠦ ᠦᠭᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠊ᠧᠡᠨᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠲᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠭᠠᠳᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠣ ᠲ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠭ᠍ᠬᠥᠪᠡ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠣᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠵᠣ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠣᠮ ᠪᠢᠯᠢᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠰᠪᠠ᠃ ᠲᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠦᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠳ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

︱ ᠵᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠬᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠷ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

︱ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠂ ᠲᠠ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠦᠦ︖

︱ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋‍ᠠ᠃

︱ ᠲᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠳᠡᠬᠥᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

︱ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠯᠬᠥᠢ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠭᠣᠵᠣ ᠣᠴᠢᠨᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠦᠶᠥᠵᠦ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠣᠴᠣᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠥᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠲᠡᠢᠢᠯᠬᠥ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠣᠮᠬᠢᠨ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠲᠠᠷᠣᠵᠣ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠥᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷ ᠣᠠᠠᠵᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠢᠳᠠᠰᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠣᠣᠠᠠᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠣ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠴᠢ᠂ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠷᠥᠬᠡᠥᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠦᠦ︖

︱ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠷᠣᠯᠠ︕

︱ ᠮᠠᠭᠣ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠴᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠢ᠃ ᠵᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠ︕

︱ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷ᠃ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠬᠦᠯᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠣᠳᠣ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠁ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠲᠠᠪᠬᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠬᠣᠮᠬᠢᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠨᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠥᠰᠬᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ︽ᠮᠠᠭᠣ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠴᠢ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠢ︕︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠪᠠ᠃

︱ ᠮᠠᠭᠣ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠴᠢ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠨᠣᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢ᠃ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠣᠮ ᠬᠣᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠠᠪᠬᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠰᠤ ᠬᠡᠵᠢᠬᠡ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠳ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠣᠯᠪᠣᠭᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠠᠬᠡᠥᠨ ︽ ᠴᠢᠨᠣ ᠠ᠂ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠠᠠᠣᠪ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠢᠷᠠᠪᠠ︖

︱ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠭᠣᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠣ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠣᠤ︖

︱ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋‍ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠠᠮᠨ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠣᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠭᠣᠧᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠪᠢᠬᠥᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ ᠣᠷᠳᠣ ᠣᠷᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠢᠥᠯᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ︖

︱ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ᠃ ᠲᠠ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠥᠤ ᠨᠢ ᠦᠦ︖

︱ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ︖

︱ ᠲᠥᠰᠣᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠯᠪᠢᠯᠵᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠠᠬᠥ ᠳᠤ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠡᠵᠡᠬᠥᠢ ᠠᠭᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠣᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠷᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠡᠮᠠᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠪᠣᠷᠣ ᠪᠦᠰᠠᠬᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠵᠦ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠬᠥᠷ ᠡᠴᠠ ᠦᠯᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ ᠣᠠᠠᠵᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠳᠣ ᠣᠷᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠢᠯᠠᠭᠣ ᠲᠠᠰᠣᠯᠵᠣ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠵᠠᠪᠠᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠣᠵᠣ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠤ ᠲᠠᠨᠢᠨᠠᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠣᠪᠳᠣᠷ ᠰᠢᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠣᠢ︖

ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠪᠠᠳᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠰᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠢ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠣᠰᠪᠠ᠃

︱ ᠬᠣᠨᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠲᠠ ᠠᠯᠢ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠣᠢ︖

ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠊ᠧᠡᠨᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠥᠭ᠍ᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠣᠳᠣᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠬᠡᠥᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠬᠥᠷᠴᠦ᠂ ᠡᠨᠠ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠢᠢᠳᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠣ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠢᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠣᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠬᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠮᠩᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶᠠᠷᠣ ᠪᠣᠰᠣ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠥᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠲᠠ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠦᠦ︖

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ︽ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠦᠦ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ︽ᠦᠬᠡᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

︱ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ᠃

︱ ᠡᠬᠥᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠦᠦ︖

︱ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠁ ᠲᠠ ᠠᠳᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠦᠦ︖

︱ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠣ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠣᠬᠥᠴᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠧᠨ ᠲᠠᠪᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

︱ ᠪᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠠᠶ᠎ᠠ᠃

︱ ᠮᠢᠨᠣ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣ ᠯᠠ ᠳ᠋‍ᠠ᠃

︱ ᠵᠦᠬᠡᠷ᠃ ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠠᠯᠭᠣᠷ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠬᠢᠰᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠯ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠶᠠᠠᠠᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠨᠠᠮᠣᠠᠠᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠭᠣᠤ ᠠᠶᠠᠯᠣᠨ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ᠌ ᠲᠠᠪᠬᠢᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠳᠣ ᠰᠠᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠠᠷᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠳᠧᠨᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠴᠠᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠥᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠣ᠂ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠬᠡᠮᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ᠄

︱ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ᠂ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲ᠋ᠠᠯ ᠲᠡᠬᠡᠬᠥᠷ ᠲᠠᠪᠬᠢᠵᠣ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠥᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠴᠢ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠣ ᠬᠦᠯᠵᠢᠬᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣᠴᠣᠳ᠂ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ᠃ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠣ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ ᠦᠭᠬᠥᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠡᠬᠥᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠬᠥᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠨᠠᠳᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠢ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠥᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠲᠠ ᠮᠢᠨᠣ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠰᠴᠣ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠶᠣᠵᠣᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠨ᠂ ᠣᠠᠠᠳᠣᠯᠵᠣ ᠡᠮᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷ ᠰᠢᠷ ᠵᠠᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠬᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠨ ︽ᠲ᠋ᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ︖︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠯᠣᠤ ᠬᠦᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ᠃

︱ ᠬᠦᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠷ ᠦᠦ︖

︱ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ᠂ ᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨᠠᠤ ᠦᠦ︖

︱ ᠲᠠᠨᠢᠨᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠬᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠷ ᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠲᠠᠠᠠᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠠ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠢ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠵᠦᠬᠥᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠭᠣᠷ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠴᠤ ᠲ᠋ᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠦᠷ ᠴᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠮᠣᠷᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠡᠷᠳᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ︽ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ︖︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ︽ᠦᠯᠤ ᠲᠠᠨᠢᠨᠠᠤ ᠬᠣᠨᠣᠴᠠ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠨᠭ᠍ᠬᠢᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷ ᠲᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠡᠭ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠮ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠡᠭ᠍ᠨᠡᠭᠠᠥᠨ ᠴᠠᠬᠢᠭᠣᠷ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠥᠤ᠂ ᠬᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠢ ᠣᠷᠭᠣᠵᠣ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠳᠣᠨᠢ ᠬᠡᠮ ᠬᠢᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠣᠰᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠵᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠣ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠣᠣᠭᠣᠭᠠᠳ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠣ ᠦᠵᠡᠬᠥ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ᠂

︱ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠠᠠᠣᠪ᠃ ᠪᠢ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠣᠪᠣᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠦᠦ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠣᠪᠳᠣᠷ ᠴᠢᠨᠣ ᠠ ᠶᠣᠮ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠴᠣᠪᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠡᠬᠥᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠭᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠲᠠᠷᠠ ᠣᠷᠣᠢ ᠨᠢ ᠦᠬᠡᠠᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠵᠣ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨᠠᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠴᠡᠬᠥᠤ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠴᠢ ᠮᠦᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠶᠣᠮ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠮᠠᠭᠣ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠤ᠃ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠶᠣᠮᠰᠠᠨ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠲᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠠᠠᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠣᠯᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠲᠠᠨᠣᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠯᠬᠥᠢ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠥᠷᠡᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠵᠠᠬᠥᠨ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠳᠣ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠢᠵᠡᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠶᠣᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠣᠪ ᠳ᠋‍ᠠ᠂ ᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠦᠭᠬᠥᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋‍ᠠ᠃

︱ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ ᠦᠭᠬᠥᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋‍ᠠ᠃

︱ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠯᠠ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠥᠨ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠮᠠᠳᠠᠵᠣ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠬᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ ᠡ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠩᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠣᠷ ᠢ ᠭᠣᠶᠣᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠭᠠᠳ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ︽ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠦᠦ︖︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠣᠵᠣᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠭᠣᠶᠣᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠭᠣᠷᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠣᠳᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠵᠢᠪᠡᠬᠥᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠣ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠡᠨᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠᠳᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠲᠦ ᠬᠣᠨᠣᠪᠠ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠨᠣᠵᠣ ᠡᠳᠣᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢ ᠵᠠᠨᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠨ ᠲᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠵᠢ ᠭᠠᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠣᠨ ᠬᠡᠠᠵᠡ ᠬᠣᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠷᠬᠢᠯᠵᠢᠵᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠵᠢᠨᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠣᠠᠠᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠬᠥᠷᠴᠦ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠷᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠪᠡᠯᠡᠨᠭ᠍ᠲᠦ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠠᠠᠤ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠣ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠡᠣᠠᠬᠥ ᠨᠢᠬᠡᠳᠥᠨ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠣᠭ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠣ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠳ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠬᠥ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠣᠠᠬᠥᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠣᠳᠣ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋‍ᠠ᠃

︱ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠲ᠋ᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠥ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ︽ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

︱ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡ᠃ ᠪᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠷᠥᠨ᠃ ᠴᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠢᠯᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠢ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠪᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠃

ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠣᠷᠣᠰᠣᠨ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠥᠯᠡᠢᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠬᠥᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠥᠯᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠥᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠭᠡᠨᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣᠷᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠣᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠴᠢᠨᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠴᠦᠮ ᠡᠨᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 205
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03