ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠶ‍ᠦᠯ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠷᠢᠭᠦ ᠦᠶ‍ᠠᠰ

ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠦᠷ ᠱᠠᠳᠤ ᠮᠦᠨ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮ·ᠭᠤᠷᠺᠢ


2004 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷᠠᠢ᠌ᠨ 26 ᠊ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠤᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠲ᠋ᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠤᠨ ᠵᠠᠺᠠᠷᠳᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠯᠢ ᠰᠢᠭ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠣᠮᠪᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶ‍ᠡᠯᠴᠡᠭᠦ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠨᠠᠷᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠪᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠨ ᠱᠤᠦᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠦ ᠴᠠᠬᠤᠯᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠡᠪᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠢ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠴᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠦᠠᠳᠤᠷ ᠬᠠᠯᠢᠯ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠨᠢᠰᠴᠤ ᠣᠤᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠥᠶ‍ᠡᠰ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠡᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠱᠤᠩᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ 《ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠠ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠠᠳᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ :

《ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠣᠷᠵᠠᠩᠳᠤᠨ ᠴᠤᠷᠭᠢᠪᠠᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠠ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠢᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ︕》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠠᠵᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ :

《ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠭᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ︕ ᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶ‍ᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠶ‍ᠠᠷᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ :

《ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠠᠪᠠᠤᠳᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠯᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠨᠢ ᠶ‍ᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠡᠭᠠᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠦᠭᠢᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠮᠠᠴᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶ‍ᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ᠋ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠣᠢ᠌ᠯᠤᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠢᠪ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠮᠤᠯᠭᠤ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠴᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠦᠭᠢᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠱᠠᠯ ᠳᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠤᠨ ᠪᠦᠷ ᠭᠦᠮᠦᠷᠢᠭᠦ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠢᠶ‍ᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠭ᠍ᠶ‍ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦᠮᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠤᠨ ᠴᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠤᠯ ᠥᠭᠡᠢ 《ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ》 ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠭᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 《ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷᠰ ᠡᠴᠡ ᠠᠶ‍ᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶ‍ᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠠ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠠᠶ‍ᠤᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠶ‍ᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠲ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠴᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠯ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠰᠬᠠᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠦᠭᠢᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠣᠮᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠪᠣᠯᠴᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠮᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠭᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠦᠳᠤ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠡᠷᠴᠢᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠵᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠦ᠋ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠶ‍ᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠢᠡᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠮᠡᠯ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠤᠰᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃·

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7694
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29