ᠳ·ᠬᠦᠬᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠄ 《ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ》
ᠲᠦᠷᠪᠡ

ᠳᠦᠷᠪᠡ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠩ ᠴᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠸᠠᠩ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠣᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠪᠠᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠬᠤᠷ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠠᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠴᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠥᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠲᠤ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠭ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠰ ᠨᠢᠰ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠢᠯᠭᠠᠰᠢᠭ᠃ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠮᠢ ᠠᠪᠣᠮᠠᠷ ᠢᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠴᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ》 ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢᠯᠡᠪᠡ᠃


ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠳᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠤ ᠡᠴᠡ ᠦᠰᠦ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠳᠤᠮᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠡᠮᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠨ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠢ᠌ᠷᠡᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠯᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠨᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠫᠣᠩᠰᠤᠭ ᠮᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠨᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠳᠠ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠢ︕ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ︕ ᠳᠠ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠵᠢᠰᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠡᠪᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ︖ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠳᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠵᠦᠭᠰᠦᠨ᠎ᠡ︖ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠳᠦᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ︖ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠢ᠂ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠱᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠫᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠠᠷᠪᠢᠳᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ︕ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠫᠣᠩᠰᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠰᠤᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠷ᠎ᠠ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠤᠴᠤᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠰᠤᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠰᠤᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠭᠠᠷ ᠥᠵᠡᠭᠦᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠳᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠴᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠰᠤᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠳᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠪᠳᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠬᠠᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠌᠂ ᠡᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠠᠳᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠰᠤᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠨ 《ᠬᠠᠰ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠴᠠᠭ》 ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠠᠨᠤ᠄

ᠶᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠᠷ ᠥᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠂ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠠᠯᠬᠤᠪᠠᠰᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠨ ᠦᠰᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠰᠢ ᠣᠷᠤᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠳᠠᠰᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠢ᠌ᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠨᠠᠮᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠳᠤᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ︕

ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠰᠤᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠦᠩᠰᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠪᠠᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠳᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠠᠯ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠷ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠭᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠭᠡ ᠰᠸᠷᠠᠩ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠮᠰᠤᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠤᠢᠩ ᠡᡁᠧ ᠭᠦᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠴᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠵᠠᠮᠰᠤᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠢᠳᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠭᠤᠴᠤᠭ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠭᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠩᠬᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠤᠭᠤᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠳᠤᠭᠰᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠄

ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠳᠤ᠄

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠨ ᠥᠵᠡᠯᠭᠡ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠤᠢᠩ ᠡᡁᠧ ᠭᠦᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠ ᠭᠡᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠯᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠯᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭ᠎ᠠ︕

ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠄

ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠯᠡᠷᠡᠨ ᠠᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠣᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠵᠥᠪᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠵᠡᠨ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠡᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠮᠡᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠪᠠ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠣ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠨᠠᠩ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠠᠰᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ︖ ᠲ᠋ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠷᠤᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠳᠤᠭᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠡᠯᠦᠩ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠡᠢ᠌ᠷᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠨ ᠣᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠪᠠ ᠷᠤᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠦᠳᠡᠨ᠂ ᠣᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠷᠤᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠡᠭᠡ ᠰᠸᠷᠠᠩ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠤᠪᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠡᠪᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠡ︕ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠢ ᠳᠦᠴᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠯᠠ ᠰᠢᠤ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠤ︖ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠭ᠍ᠵᠡᠭᠦᠷᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠡ︕ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠡ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠰᠤᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠪᠠ ᠰᠸᠷᠠᠩ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠠᠳᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠷᠪᠠᠭᠦᠯᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢᠳᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠴᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠶᠤᠭᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ︕ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠰᠤᠵᠤᠩᠨᠠᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠢᠷᠭᠠᠨ ᠪᠠᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠠᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠰᠠᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠤᠪᠣᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠢᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠮᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠸᠠᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠪᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠮᠠᠨᠢ 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》 ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠪᠣᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠢᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠪᠠᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠨᠦᠰᠠᠷ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠮᠡᠭ᠍ᠵᠡᠨ ᠴᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠ᠂ ᠱᠤᠬᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠣᠳᠤ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠶ‍ᠭᠠᠭᠢᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ︖ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠨᠤᠮ ᠰᠢᠮᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠳᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤᠷ ᠱᠤᠢᠩᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠴᠤ ᠪᠠᠯᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠱᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠴᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠭᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠢᠶᠤᠠᠰᠢ ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ ᠮᠠ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠺᠧ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠧ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ︕ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠣᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠦᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠳᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠩ ᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠧ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠰᠦᠨᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠮᠤ ᠭᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠠᠯᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭᠢ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠧ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠣᠵᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠢ᠌᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠪᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠵᠤᠪᠠᠨ ᠵᠤᠢᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠧ ᠳᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠤᠭᠢᠨ᠂ ᠪᠢ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ᠂ ᠭᠤᠠᠴᠤᠭᠵᠠᠪ ᠪᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠣᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠵᠠᠪᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠨᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠵᠢᠶᠤᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠠᠴᠤᠭᠵᠠᠪ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠭᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠠᠪᠣ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠪᠣᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠱᠤᠢᠩᠪᠠᠨ ᠰᠤᠭᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠭᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠣᠠᠯᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ︕ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠭ᠌ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠳᠡᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠪᠭᠡᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠡᠭᠦ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠤᠳ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠣᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠬᠤᠷ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠬᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠲᠡᠶ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠴᠡᠪᠠᠭ᠍ᠵᠡᠪ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠭᠢ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠢ ᠳᠦᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠰ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠤᠭᠰᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠣᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠭᠦᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠣᠷᠳᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠣ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠪᠣᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ︖ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠣᠯᠠᠮ ᠣᠯᠠᠩᠭ᠋ᠠᠰᠤᠨ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠫᠣᠤᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠥᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠲᠤ᠄

ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤᠯᠪᠠᠢ

ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠬᠠᠨ ᠵᠤᠰᠠᠨᠠᠮ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠂

ᠭᠡᠢ᠌ᠪᠦᠩ ᠰᠠᠩ ᠲᠤ ᠶᠢ᠃

ᠬᠤᠮᠢᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠪᠠᠢ᠃

ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷ᠃

ᠬᠤᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠮᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢ

ᠣᠭᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠬᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤᠯᠪᠠᠢ

ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠪᠠᠢ

ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷ᠃

ᠬᠠᠷᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠣᠭᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠬᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠢ᠃

ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤᠯᠪᠠᠢ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢ᠂

ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠨ ᠵᠤᠰᠠᠮ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠭᠡᠢ᠌ᠪᠦᠩ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠶᠢ᠃

ᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠪᠠᠢ

ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷ᠃

ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠮᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ

ᠣᠭᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠬᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠢ᠃

ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠫᠣᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠫᠣᠤᠳᠠᠨ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ 《ᠡᠩ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠨ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠨ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠴᠡᠪᠠᠭ᠍ᠵᠡᠪ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠨ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠳᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠪᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠫᠣᠤᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠠᠴᠤᠭᠵᠠᠪ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠢ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠫᠣᠤᠳᠠᠨ ᠣᠨᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠥᠭᠦᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠤᠠᠴᠤᠭᠵᠠᠪ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠪᠣᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠣᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠠᠴᠤᠭᠵᠠᠪ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠮᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠣᠵᠢᠳᠯᠠᠨ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠪᠣᠵᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠪᠠᠭ᠍ᠵᠡᠪ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠣᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠳᠤᠭᠰᠢ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠴᠡᠪᠠᠭ᠍ᠵᠡᠪ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠢᠯᠳᠤᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠴᠢᠬᠠᠷᠠᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠴᠠᠢ ᠣᠰᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠤᠤᠷ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠠᠶᠤᠨ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠪᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠰᠡᠩ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠡᠡᠵᠦᠦᠷ ᠪᠠ ᠰᠸᠷᠠᠪ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠫᠣᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠪᠠ ᠪᠠᠳᠦᠰᠦᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠯᠤᠮ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠦᠰᠦᠭᠡ᠂ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠰᠡᠩ᠂ ᠪᠣᠢ᠌ᠳᠠ᠂ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠴᠤᠭᠢᠪᠠᠯ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ︖ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠣᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠰᠤᠭᠳᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠫᠣᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠪᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠯ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ ᠰᠥᠯᠪᠠᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠫᠣᠤᠯᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ︕ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠶᠤᠠᠰᠢ ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠫᠣᠤᠴᠢ ᠭᠤᠠᠴᠤᠭᠵᠠᠪ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠣᠷ ᠮᠠᠩᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠦᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠯᠳᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠰᠭᠢᠯᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠥᠭᠦᠪᠡ᠃

ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠵᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠮᠢᠨ ᠴᠤᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠨᠡᠷ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠫᠣᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠴᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠮᠫᠢᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠵᠡᠰᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠡᠪᠠᠭ᠍ᠵᠡᠪ ᠮᠦᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠪᠠ ᠪᠠᠳᠦᠰᠦᠭᠡ ᠨᠡᠷ ᠭᠡᠡᠵᠦᠦᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠰᠸᠷᠠᠪ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠱᠠᠩ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠲ᠋ᠢᠶᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠮᠠᠩᠬᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠦᠷᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ ᠭᠡᠳ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠷᠤᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠷᠤᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠡ︕ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠶᠡᠮᠡᠷ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠪᠣ ᠳᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠢ︕ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ︕ ᠴᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠣᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠯᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠠᠮᠤᠳᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠠᠪᠣ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠦᠳᠡᠯᠪᠠ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠴᠤ ᠣᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤ ᠳᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠤ ᠳᠦᠷᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠭᠰᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠥᠰᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠷᠤᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠠᠪᠣ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠦᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠳᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠴᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠢ︕ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ︕ ᠤᠳᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠷᠡᠪᠡ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠣᠳᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠮᠠᠴᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠴᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠣᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠠᠨᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠷᠤᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠢ ᠭᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠪᠠᠯ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠴᠢ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠢ ᠠᠪᠣ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠂ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠡᠮᠡᠷ︖ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠷᠤᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠭᠦᠤ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠵᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠪᠢ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠰᠡᠩ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠪᠠ ᠷᠤᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠰᠡᠩ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠯᠠᠳᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠰᠡᠩ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠤᠨ ᠪᠠ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠰᠴᠦ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠨᠤᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠦᠨ ᠥᠭᠦᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠠᠳᠤ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠭ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠪᠢᠷ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠲᠦᠨᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠪᠭᠡᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠦᠯ ᠳᠦᠩᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠨ ᠨᠤᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ︕ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕

ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠵᠤ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠢ ᠡᠯᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠰᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠮᠠᠳᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠵᠢᠳᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ︖ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠬᠤᠴᠠᠨ ᠠᠷᠤᠭ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠬᠤᠮᠤᠭᠤᠤᠯ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠱᠠᠭᠰᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠢᠬᠠᠢ︕

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠣᠠᠯᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠤ ᠰᠤᠯᠢᠤ ᠪᠠ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠤᠮᠳᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠤᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠡ︕

ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠶᠠᠨ᠄

ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ

ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ

ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ

ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠥᠳᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠤᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤᠯ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠳᠤᠷ

ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠠᠴᠢᠨ ᠠᠨᠤ

ᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠬᠤᠢ

ᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ

ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠ

ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠥᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠮᠠᠢ

ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨᠡᠮ

ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠠᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠪᠠ

ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠡᠷᠳᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠪᠠᠰᠤ

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠴᠢᠮᠠᠯᠤᠭ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠶᠠᠷᠢᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠢᠳᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ

ᠴᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ ⁈

ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠪᠢ ᠦᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ

ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡ ⁈

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 《ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠢ》 ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠺᠦᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳ·ᠬᠦᠬᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1281
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23