ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠄ 《ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ》
1
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ

ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠡᠭ ᠴᠤ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠪᠠᠳᠣ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠴᠣ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠥ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠮᠡᠯᠠᠬᠥᠯᠥᠨ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭ ᠡᠬᠥᠷᠴᠦ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠯᠢ ᠬᠦᠠᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠣᠨᠣᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠢᠷᠠᠶ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠲᠠᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠨ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ︽ᠡᠨᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ᠄ ︽ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠨᠣᠮ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠣ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠣ ᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠪᠠᠳᠣ ᠣᠠᠠᠣᠰᠬᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠣᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠥᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠣᠷᠣᠢ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠷᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠳᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠡᠨᠠ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠲᠥᠯᠠᠬᠡ ᠬᠢᠷᠥᠬᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠳᠤᠩᠬᠤᠷ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠰᠢᠯᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠬᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠣᠮ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠣ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠬᠥᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠠᠠᠤ ᠣᠪ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠨᠭ᠍ᠬᠢᠯ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠬᠤᠤᠱᠤᠷ ᠬᠢᠵᠣ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠵᠢ ᠲᠡᠰᠬᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠣᠠᠠᠣᠮ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠨᠢ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ︽ᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ︖︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ︽ᠬᠣᠣᠱᠣᠣᠷ ᠬᠢᠵᠣ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠬᠡᠥᠨ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠳᠠᠭ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠳᠡᠢ ᠡᠬᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠭᠠᠳ ︽ᠯᠠᠮᠪᠣᠭᠠᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠯᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ︽ᠮᠠᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠦᠬᠡᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄

︱ ᠲᠡᠬᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠦᠭ᠌ ᠬᠡᠵᠦ ᠱᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠷᠥᠮ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠲᠠᠷᠠ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶ᠋‍ᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠪ ᠲᠥᠨᠵᠢᠨ ᠡᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠵᠤᠳᠣᠯᠳᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠠ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠭᠣᠳᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠳᠥᠷᠢᠬᠥ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠥᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠲᠤ ᠦᠷᠥᠮ᠎ᠡ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠲᠣᠷᠯᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠬᠡᠥᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠶᠠᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠯ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠦᠵᠢ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠬᠤᠨ ᠵᠤᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠡᠯᠪᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠳᠣᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠮᠣᠯᠳᠣᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠭᠣᠳᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠠᠳᠠᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠯᠠᠠᠠᠱᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠣᠷᠢ ᠬᠣᠷᠢ ᠲᠣᠷᠯᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠦ ᠦᠭ᠌ ᠬᠡᠵᠦ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠴᠢᠷᠴᠣ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠴᠣᠠᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠷᠢ ᠬᠣᠷᠢ ᠰᠢᠪᠠᠠᠠᠭᠣᠷᠳᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠥ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠵᠤᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠳᠣᠭᠠᠳ ᠨᠠᠮᠠᠵᠣ ᠠᠳᠢᠰᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠣᠮᠠᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠣᠷᠯᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠬᠡᠥᠨ ᠴᠢᠷᠥᠭᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠦᠮᠣᠬᠡᠷᠬᠥ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠱᠣᠣᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠬᠣᠷᠣᠰᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠡᠴᠡᠬᠥᠤ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠬᠥᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠴᠡᠬᠥᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠥ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠴᠤ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠣᠪᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠥᠮᠥᠷᠴᠦ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠠᠴᠣᠢ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠵᠣ ᠲ᠋ᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠣᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠯᠠᠮᠠ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠲᠣᠭ ᠨᠣᠶ᠋‍ᠢᠷ ᠲᠣᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠣ ᠲᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠴᠥᠬᠥᠨ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠣᠰᠴᠣ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠭᠠᠠᠠᠤ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠣᠣᠵᠠ ᠬᠢᠬᠡᠥᠨ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠥᠮᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠠᠴᠣᠢ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠮᠠᠬᠡᠷᠬᠡᠨ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠵᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠯ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠨᠥᠰᠡᠷ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠲᠠᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠨ ᠣᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠣᠶ᠋‍ᠢᠷᠮᠣᠭ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠥ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠊ᠳᠧᠨᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠬᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ᠂ ᠬᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠳᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠷᠠᠵᠣ ᠬᠡᠪᠳᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠯᠪᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠥ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠣᠣᠵᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠦᠭ᠌ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠣ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠵᠣ ᠲᠠᠭᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠢ ᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠢ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠬᠦᠶᠥᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠪᠠᠳᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠡᠭ᠍ᠵᠡᠳᠡᠵᠦ ᠰᠢᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

︱ ᠶᠠᠠᠭᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖

︱ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ᠃ ᠵᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠦᠶᠥᠬᠥ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠪᠠᠳᠣ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠷᠥᠨ ᠬᠦᠶᠥᠪᠡ᠃

ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠦᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠯᠠ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠡᠮᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠠᠠᠵᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠥᠢ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠥᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠡᠬᠡᠯᠬᠡ ᠬᠣᠴᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠠᠵᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠥᠨ ︽ᠡᠨᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠢᠯᠠ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠮᠳᠠᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠪᠦᠬᠡᠷᠡᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠬᠡᠯ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠭᠠᠠᠵᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ︽ᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠣᠭᠠᠳ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠭᠣᠵᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠦᠶᠥᠨ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠰᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ︽ᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠡ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠠᠬᠥ ᠡᠴᠠ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠡ ᠲᠠᠭᠣ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠷᠣᠮ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠣᠠᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠠᠠᠠᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠳᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠢᠶ᠋‍ᠮᠣ ᠶᠠᠷᠣ ᠪᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠣᠵᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠᠪ ᠯᠠ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠣ ᠲᠣᠮᠣᠭᠣ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠥᠷᠬᠥᠯᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠬᠥᠷᠪᠡ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠮᠥᠷᠬᠥᠵᠦ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠤᠤ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠬᠥᠵᠦ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠥᠯᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠥᠯᠵᠦ᠄

︱ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠬᠥᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠥᠯᠥᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠯ᠎ᠡ᠃

ᠰᠣᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠳᠣᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠲᠦ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠣᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠳ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠯᠵᠢᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠪᠠᠯ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠪᠠᠯ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ᠂ ᠰᠤᠯᠣᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠣᠠᠠᠣᠮ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠬᠡᠲᠦᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲ᠋ᠤ ᠪᠢᠰᠢᠬᠥᠷᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠡᠬᠥᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠥᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠪᠠ᠃ ᠰᠤᠯᠣᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠵᠢ ᠮᠥᠷᠣᠬᠡᠳᠥᠨ ᠬᠦᠰᠠᠵᠦ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠣᠶ᠋‍ᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠣᠠᠠᠣᠮ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠷᠢᠬᠥᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠣᠰᠴᠣ᠂ ᠬᠦᠬᠡ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠴᠣᠠᠠᠣᠶ᠋‍ᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠳᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠰᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠣ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠰᠢᠬᠢᠳᠣᠨ ᠣᠬᠢᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠣᠷᠣᠠᠠᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠵᠣ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠮᠢᠨᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠱᠠᠪᠢ ᠴᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠵᠣ᠄

︱ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠦᠬᠡᠶ᠋‍ᠢᠳᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠬᠡᠬᠥ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠨᠭ᠍ᠬᠥᠢ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠮᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠵᠣ᠄

︱ ᠲᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠁ ᠵᠠ ᠪᠠᠳᠣ ᠡ᠂ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠲᠥᠯᠠᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠵᠣ ᠢᠷ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠳᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠡᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠶ᠋‍ᠢᠴᠢᠥᠨ ᠢ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠥ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠪᠠᠳᠣ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠬᠦᠢᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠪᠡᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠣᠷᠣᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠳᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠡᠭ᠍ᠬᠢᠷᠥᠨ᠂ ︽ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠴᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠᠴᠣ ᠪᠦᠰᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠰᠠᠠᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠬᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠲᠠᠨᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠠᠬᠥ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠄

︱ ᠡ ᠳ᠋‍ᠠ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠣᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ ᠡ᠃ ᠵᠦᠷᠢᠬᠥᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠣᠰᠴᠣ᠂ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠮᠪᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠣᠬᠡᠰᠥᠨ ᠲᠣᠭᠣᠢ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

︱ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠰᠢᠤ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠭᠠᠯ ᠲᠥᠯᠠᠬᠡᠥᠨ ᠪᠡᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠ ᠳᠠ᠃ ᠲᠠᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠠᠠᠵᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠠᠭᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠭᠣ ᠱᠣᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠥᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠭᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠴᠠᠰᠢ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠡᠬᠡᠭ᠍ᠯᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠵᠠ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠬᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠱᠣᠭᠣᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠪᠦᠪᠥᠲᠦᠨᠡᠨ ᠣᠡᠭ᠍ᠰᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 213
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03