ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮ ᠳᠤᠮ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠭᠦᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮ ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠷᠴᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠰᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠥᠰᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠢᠰᠭᠢᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢᠨ ᠣᠰᠤ ᠵᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠦᠪᠦᠩᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠠᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠭᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠡᠷᠡᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠰᠭᠡᠷᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠢ ᠳᠡᠰᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡ ᠁ ᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠳᠤᠷᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠠᠠᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤᠯᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠢᠳᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠮᠥᠯᠭᠦᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠯᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠡᠮᠭᠦᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠭᠢᠰᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠠᠠᠴᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠡᠮᠭᠦᠯᠡᠨ ᠵᠤᠭᠢᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠠᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠤᠭᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠷ ᠰᠢᠷ ᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠤᠴᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ 《ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠰᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠭᠤ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠰᠤ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠤᠪᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠴᠠᠷᠠᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠤ 《ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠭᠢᠨᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠩᠭᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠵᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ︕ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ︕ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠ ᠦᠯᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠥᠮᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠠᠯᠢ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠢ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠢᠭᠡᠳ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠠᠭᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠪᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠳᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠳᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ 《ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠣᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠠᠠᠴᠤ ᠲᠡᠶ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠪᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠡᠭᠦᠷᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠳᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠥᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠰᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠪᠢᠷᠢᠳ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠤᠮ ᠴᠤ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠠᠠᠵᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄ 《ᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩ ᠣᠨᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ᠃ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠠᠠᠴᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠭᠡᠮᠡᠯ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠳᠡᠯᠪᠡ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠪᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢᠰᠭᠡᠷᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠴᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠪᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠦᠯᠦᠰᠤᠯ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠷ ᠮᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠨ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠰᠴᠤ 《ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠳᠠ ᠰᠤᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠨᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠪᠦᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ︕ ᠴᠢ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠭᠡᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ 《ᠡᠨᠠ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠢᠴᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠳ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠪᠡ᠃ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠲᠡᠶ ᠭᠤᠴᠢ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠢᠳᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠤᠯᠭᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠯᠦᠰᠭᠦ ᠴᠠᠩᠭ᠋ᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ 《ᠪᠠᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠣᠷᠭᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ︕ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠭᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠫᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠭᠦᠴᠤ ᠳᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠳ᠋ᠭᠠᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠶᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠯᠠᠪ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠥᠭᠡᠢᠭᠢᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠰᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠨᠠ ᠴᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ᠂ 《ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠰᠤᠠᠠᠤᠷ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠭᠢᠨᠢᠳᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠠᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠣᠨᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠤᠵᠤ ᠥᠡᠵᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ 《ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠵᠤᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠪᠳᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠨ 《ᠡᠳᠤᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠨ ᠢ ᠰᠡᠮᠡᠷᠭᠡᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠦᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠣᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠦᠷ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠥᠨᠦᠷᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠮᠦᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠᠮ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠶᠤᠪᠣᠷᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠡᠨᠦᠡᠳᠡ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠳᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠡᠨ ᠲᠦᠰᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17540
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁