ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ

(ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡ)

ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠱᠠᠯᠠ᠂ ᠫᠠᠯᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠯᠤᠤᠯᠢ ᠴᠤᠠᠠᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠨ ᠶᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠴᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠣᠩᠰᠢᠠᠠᠤ ᠨᠤᠮ᠂ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠭᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠴᠦᠮ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠌ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠰᠥ᠋ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠩ ᠬᠤᠪᠢᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠩ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠰᠥ᠋᠂ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠦᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠴᠢ ᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠦᠦ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠦ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ 《ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ 《ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ 《ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠣᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭᠦᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ 《ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠠᠵᠢᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ 《ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠵᠤ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠣᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠶᠤᠵᠤ ᠨᠥᠭᠦᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠠᠠᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠥ᠋ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠳᠤᠰᠤ ᠮᠢᠠᠠᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠢᠵᠤ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠩᠴᠦ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠥᠭ᠌ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠱᠠᠯᠳᠠᠩ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠱᠡᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠮᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠪᠣᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ︕ ᠳᠠᠮᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠰ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠴᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠴᠤᠷ ᠴᠤᠷ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠮᠵᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌᠂ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠯᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠡᠮᠵᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠫᠣᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠤᠩᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠷᠴᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠨᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ᠂ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠮᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠵᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠭᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠁ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠷᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ᠃ ᠳᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠰᠤᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠣᠷᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠳᠠᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠢᠶᠠᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠮᠤᠩᠠᠠᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠣᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠳᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠳᠤᠷᠤᠢ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠦᠦ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠦ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠢ ᠱᠤᠤᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠵᠢ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠱᠤᠤᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠱᠤᠤᠮᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠵᠢᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮᠰᠤ ᠪᠣᠷᠤᠤᠬᠠᠢ ᠱᠤᠤᠮᠠᠷ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠤᠩᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠱᠤᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠤᠩᠵᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ᠂ ᠵᠢᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠪᠣᠷᠤᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠤᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠱᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠭᠦᠵᠢ᠂ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠩᠠᠠᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠥᠭᠦᠴᠡ᠂ ᠵᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠮᠢ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠠᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠷᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤ ᠁ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠰᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠰᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠳᠡᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠣᠢ᠌ᠮᠤ ᠫᠦᠡᠳᠦᠦᠵᠡ ᠲᠡᠶ ᠱᠦᠯᠦ᠂ ᠪᠣᠤᠵᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷᠡᠭᠡᠰᠡᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠴᠠᠳᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠯᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠦᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠪᠣᠷᠤᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠭᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠵᠤ ᠵᠠᠩ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠢᠠᠵᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠯᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠭᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠠᠭᠠᠪᠣᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠨᠠᠠᠵᠢᠩ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠭᠦᠯᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠠᠠᠴᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠴᠢ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠩᠨᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠠᠠᠠᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷ ᠥᠨᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠰᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠠᠵᠢᠩ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦ ᠦᠦ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠩᠠᠠᠠᠯᠵᠠᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ 《ᠳᠠᠯᠢᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠥᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠨᠢ 《ᠳᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠭᠦᠯᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠦᠵᠡ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠯᠠ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠬᠤᠯᠴᠢ᠌ᠵᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠷᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠭᠡᠨ ᠮᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠮᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡ ᠭᠡᠳ ᠨᠦᠳᠦᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠷᠠᠮᠠᠨ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠱᠤᠤᠯᠠᠵᠤ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠠᠭᠠᠭᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ 《ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠤᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠷᠢᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ 《ᠡᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠵᠤᠳᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠴᠠ᠂ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠠᠳᠪᠠᠴᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠯᠠᠮᠠ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 16239
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁