ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠭᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠢᠴᠠᠳᠠᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠺᠦᠹᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠮᠹᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠨᠠ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠠᠠᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠵᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠡᠷᠡᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠤᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠰᠥᠢᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠡᠨᠠ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠤᠪᠣᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠦᠭᠦᠯᠵᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠡᠷᠡᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠤᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠢ᠌ᠪᠤᠨ ᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠪᠦᠳᠦᠨᠡᠪᠡ᠃

ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠣᠢ᠌ᠪᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠡᠵᠡ᠊ᠨᠳᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠵᠠᠠᠳᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠯᠢᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠣᠢ᠌ᠩᠠᠠᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠯᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠬᠠᠠᠠᠤᠤᠯᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠢ᠌ᠪᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠣᠢ᠌ᠪᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢ᠂ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠤᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠳᠤᠨᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠰᠣᠢ᠌ᠪᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠬᠤᠯᠤ ᠲᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠮᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠭᠦᠯᠢᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠯᠤᠰ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠷᠪᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠮᠠᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠰᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ 《ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠨᠡᠷᠡᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠁》 ᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠳᠠᠢ ᠣᠯᠤᠰ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠢᠭᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠵᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠣᠰᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠤᠠᠠᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠦᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠠᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠡ᠂ ᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠡ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠴᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠵᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠢᠰᠭᠢᠴᠢᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠷᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠡ᠂ ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖

ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠢᠴᠠ ᠴᠤᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠲᠦᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠠᠯᠠᠠᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠣᠴᠢᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠷᠤᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠠᠪᠴᠤ 《ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠡ︕ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠡ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠡ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠨ ᠴᠤᠭᠢᠵᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠦᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠨ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠨᠠᠰᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠠᠳᠠᠳᠤᠷᠵᠢ᠂ ᠴᠢᠩ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠍ᠳᠤ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠴᠠᠷᠢᠠᠴᠢᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠨᠥᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠭᠦᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠰᠠᠵᠤ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠡ᠂ ᠴᠢ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠠᠤ᠂ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠵᠠᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠳᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠁ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄ 《ᠴᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠴᠢ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠨᠤᠮ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠦᠦ︖

ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠱᠥᠭᠦᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠠᠳᠢᠩᠨᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠪᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠪᠦᠯᠦᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠁ ᠭᠡᠳ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠠᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠣᠷᠤᠰᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠠᠵᠠ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠩᠭᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠵᠢᠯᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠮᠡᠭᠦᠢᠵᠤ᠄ 《ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠥᠩᠭᠧᠷᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠦᠷᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠴᠢ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠤᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠤᠨ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠤᠷᠭᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠷ ᠫᠣᠤ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠣᠠᠠᠳᠤᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠷᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠴᠢ ᠨᠡᠷᠡᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠤᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠮᠡᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠷᠡᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠤᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠴᠢ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠤᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠳᠠ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠳᠣᠢ᠌ᠴᠢᠨᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ᠂ ᠱᠠᠪᠢ ᠳᠠᠪᠣ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠯᠥᠡᠲᠤᠩ ᠳᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢᠶᠠᠮᠤ᠃ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠠ ᠯᠦᠠᠳᠦᠩ ᠢ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠢ ᠭᠦᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠊ᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠨᠡᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠦᠩ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ᠂ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠯᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠰᠸᠯᠢᠩᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠬᠤᠷᠠᠩᠳᠠ ᠱᠠᠫᠣᠢ᠌ᠯᠯᠤ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠱᠤᠷᠦᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠠᠫᠣᠢ᠌ᠯᠯᠤ᠋ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ 《ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠪᠠ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠰᠠᠫᠣᠢ᠌ᠯᠯᠤ᠋ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠩᠵᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠰᠠᠠᠤ ᠵᠠᠨᠤᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠡᠡᠭᠯᠡᠢ ᠸᠠᠩ ᠳᠡᠮᠳᠢᠡᠰᠦ᠋ᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠭ᠍ᠵᠢᠳ ᠭᠦᠩ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 《ᠡᠨᠠ ᠮᠤᠤᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠵᠤᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠵᠤᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠨᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠪᠦᠷ ᠨᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤ ᠰᠸᠯᠢᠩ ① ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠤ ᠰᠸᠯᠢᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠵᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠠᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠳᠠ ᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤ ᠰᠸᠯᠢᠩ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤᠭᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠪᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠨ᠂ ᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠦᠷᠴᠢ᠌ᠯᠭᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠂ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠭᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ᠂ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠯᠠᠠᠤᠵᠤ ᠣᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠡᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠤᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠣᠢ᠃ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠬᠤᠩᠠᠠᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠤᠤ ᠰᠸᠯᠢᠩ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄ 《ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠤᠭᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠣᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠶ‍ᠸᠽᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠮᠭᠦᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠶᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠤᠤ ᠰᠸᠯᠢᠩ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠨ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠱᠠᠯᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠥᠭᠡ ᠰᠤᠯᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠳ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠁ ᠭᠡᠳ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠪᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠤ ᠰᠸᠯᠢᠩ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠠᠠᠠᠪᠣᠷᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠥᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠊ᠶ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠮᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠷᠡᠡ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤ ᠰᠸᠯᠢᠩ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠠᠤᠳ ᠵᠤᠭᠤᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠴᠤᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠵᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠱᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠰᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠤᠰ᠂ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠠ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠵᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠤ ᠰᠸᠯᠢᠩ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠰᠭᠢᠵᠤ ᠵᠠᠵᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠠᠠᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠤᠤ ᠰᠸᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠮᠢᠠᠴᠢ᠌ᠵᠤ ᠦᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠳᠠᠪᠰᠠᠯᠠᠵᠤ 《ᠥᠭᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》᠂ 《ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》᠂ 《ᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠢ ᠳᠦᠴᠢ ᠪᠠᠩᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠩᠳᠠ ᠰᠠᠫᠣᠢ᠌ᠯᠯᠤ᠋ ᠢᠷᠠᠵᠤ 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤᠩᠭᠧᠷᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠢᠪᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠥᠩᠭᠧᠷᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ 《ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠳᠠ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠭᠦᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠭᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠰᠠᠪᠰᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ︖ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠶᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠭᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠩᠭᠦᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭᠦ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠠᠠᠤ᠂ ᠣᠰᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠣᠳᠤᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠮᠡᠭᠦᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠳᠠᠳᠠ ᠳᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠨ ᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠤᠰ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠯᠢᠯᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃


ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢ

① ᠰᠢᠤᠢ ᠱᠤ ᠵᠸᠩ ᠢ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠡᠯ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 15417
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁