ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠡᠰᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠨ ᠤᠭᠲᠤᠬᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠺᠤᠮᠫᠡᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠳᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠤᠯᠡᠰᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤᠯᠦᠮᠴᠦᠳ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷᠢᠭᠠᠴᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦᠯᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠤᠯᠳᠤ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠰᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ᠂ ᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠪᠦᠳᠦᠯ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠦᠮᠡᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠴᠢᠪ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠ ᠭᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠵᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠢ ᠭᠦᠷᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ 《ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠪᠣᠢ︕ 》 ᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠨᠠᠮᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠪᠣ ᠳᠤᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳᠤ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤᠮᠤᠭ‍ᠯᠢᠭ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠤᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠳᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠨᠡᠰᠦᠡᠪᠦ᠋ᠭᠡ᠂ ᠵᠡᠳᠡᠮᠪᠡ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠩᠭ᠋ᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠪᠦᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠤᠭᠠᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠳᠦᠷᠢᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠵᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠨᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠢ ᠥᠮᠦᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠮᠤᠰᠭᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠨᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ 《ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ》 ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠤᠭᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠵᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ︖ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ︖ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠊ᠤ ᠲ᠋ᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭᠢ ᠡᠷᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠠᠩ ᠬᠤᠪᠦᠷᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠳ᠋ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠰᠤ᠃ ᠬᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠤ ᠪᠠᠩ ᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠯᠢᠤᠢ ᠾᠸᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠧᠨ ᠫᠠᠩ ᠮᠠᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠤᠳ 《ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠯᠢᠤᠢ ᠣᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠯᠢᠤ ᠣᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤᠬᠤᠢ ᠃ ᠵᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ⁈ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠯᠣᠢ᠌ᠪᠠᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠯᠠᠢ᠌ᠮᠤᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠥᠯᠳᠡ᠂ ᠰᠥᠭ᠌ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠥᠭ᠌ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠃

《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠯᠠ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ᠁ 》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠭ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠸᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ︖ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠸᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠴᠢ ᠮᠸᠢ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠄ 《ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠴᠤ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠭᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠊ᠤᠨ ︿ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠯᠭᠢ ﹀ ᠶᠢ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ︿ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ﹀ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠨᠠᠩ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ》 ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠠᠯᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠭᠦ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ 《ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠯᠠ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲ᠋ᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠤ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 《ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ 《ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ》 ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠭᠦᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ᠂ 《ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ》‍ ᠤᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠤ ᠸᠸᠢ᠂ ᠵᠠᠩ ᠶ‍ᠧ᠂ ᠵᠢᠤ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠠᠬᠤᠸᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠪᠢᠭᠢᠯᠠᠯᠠᠳᠠ ᠴᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠵᠡᠭᠡᠰᠤ᠂ ᠬᠤᠡᠳᠡᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠢ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠦᠪᠡ︖ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠱᠥᠯᠭᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠤᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠦᠩ ᠰᠤᠪᠢᠩ ᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠤᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖

ᠳᠠᠺᠠᠯᠠᠮᠠᠺᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠴᠦᠯ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠡᠯᠡᠱᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠭᠡ ᠫᠣᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 1987 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶ‍ᠭᠰᠠᠨ》 ᠨᠢ 《ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠤᠠᠬᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ》᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡᠰᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠭᠡ ᠫᠣᠤᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠤᠤᠷ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠩ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠦ᠃ 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠸᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠ ᠄ 《ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠲ᠋ᠠᠳᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃  《ᠲ᠋ᠠᠳᠠ ᠪᠦᠷ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ︿ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ﹀ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ⁈ 》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

2000 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ《ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌》 ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠄ 《ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃   ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠄ 《ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠥᠭ᠌︕ 》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠄ 《ᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠨᠤᠰ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ︕ 》 ᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠄ 《ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠴᠤ ᠠᠪᠦᠷᠠᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠦᠭᠡᠶ︕》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ 《ᠵᠠ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠢ᠂ ᠲ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠠᠵᠢᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠦᠮᠳᠡᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠤ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

《ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠁ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠤ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠨ ᠰᠥᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳ᠋ᠤᠲ᠋ᠤᠷᠠᠠᠲ᠋ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠦᠪ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠭᠠᠷᠪᠡ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠬᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠰᠢ ᠦᠵᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠦᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠭᠢᠪᠠᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠰᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠰᠠᠤᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠴᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠰᠠᠤᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠤᠳᠤ ᠣᠭᠳᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠯᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠪᠠ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠠᠰᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠡᠰᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠰ ᠴᠤ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠰᠠᠤᠠᠬᠤ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠰᠠᠤᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠪᠠ ⁈ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠢ ᠦᠦ︖ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ︖ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠰᠭᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠶ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠪᠣᠷᠤᠩᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ ᠥᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠤᠨᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠡᠴᠡ ᠥᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠣᠢ︕ ᠴᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠣᠭᠤᠴᠢᠬᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠳᠡᠭᠦ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠡᠩᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠭᠠᠩᠰᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠤᠨᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠬᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠦᠷᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠯᠦ ᠮᠥᠭᠦᠭᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠣᠠᠳᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭ᠂ ᠭᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠴᠤ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠣᠤᠯ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠥᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠰᠠᠩ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠨ ᡀᠠᠯᠯᠤ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠵᠢ ᠵᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠳᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠴᠤᠭᠺᠦᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠭᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠳᠠ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠯᠤᠤᠰ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠪᠣᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠳᠤᠷ᠄

ᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ

ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠵᠢᠠᠷ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠳᠦᠷ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠤᠠᠬᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠤᠨ

ᠷᠠᠪᠠᠨᠠᠢ ᠱᠢᠵᠢᠳ ᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠤᠨ

ᠠᠮᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ

ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤᠷ ᠴᠤᠭᠺᠦᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠤᠨ

ᠠᠳᠠᠪᠠᠰᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠩ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠳᠡᠳᠭᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ

ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ

ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠠᠷᠠᠭ ᠭᠦᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡ᠊ᠨᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ

ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠳᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡᠴᠦᠳ ᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠠᠰᠠᠷᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕ ᠭᠡᠮᠡᠵᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠷᠡᠰᠢᠶᠡᠨ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠲᠡᠶ ᠰᠥᠵᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠭᠢᠵᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠤᠠᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠭ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠳᠤᠰᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠥᠭᠯᠢᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠷ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠣᠨᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠦᠯᠪᠠᠵᠤ ᠠᠷᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠥᠵᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠢᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠯᠠᠪ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠦᠮᠡᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ 《ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠢᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠠᠭ ᠣᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠦ᠃ ᠮᠡᠯ ᠰᠠᠷᠢᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠠᠰᠤ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠳᠠᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯᠳᠤ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠱᠡᠰᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠬᠤᠭᠰᠢᠯ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠷᠡᠮ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠴᠠᠭ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠴᠠᠮ ᠬᠠᠷᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠤᠮᠳᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠦᠪ᠃ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠤᠮᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ᠃ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠰᠠᠭᠢᠯ ᠰᠠᠠᠸᠠᠷ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠥᠪ᠂ ᠥᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠤᠠᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠢᠷᠠᠺ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠰᠦᠨᠠᠢ᠂ ᠰᠦᠹᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠯᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠪᠠᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠪ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠷᠯᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠳᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠪᠤᠰᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠤᠳᠤᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠡᠪᠠᠯ ᠣᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠤᠮᠳᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠳᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠾᠦᠩᠨᠦ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠠᠪᠢ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠡᠩ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠤᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠤᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠵᠢᠯᠪᠢᠩ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠨ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠᠪᠣᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠸᠠᠠᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠡᠳᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠭᠦ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ ᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠭᠳᠠᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠯ ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠤᠭᠲᠤᠭᠤ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠬᠤᠯᠠ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠁ 》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠢᠯᠢᠩ ᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠡᠪᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠳᠠᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠭᠰᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠡᠡᠪᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠄ 《ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢᠯ︕ 》 ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠠᠷᠢᠯᠵᠠᠢ᠃ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠰᠪᠣᠷᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠱᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲ᠋ᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲ᠋ᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︕

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠣᠰᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠤᠯ ᠭᠡᠪ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠳᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠩ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠨᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠲ᠋ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ︕ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠳᠠ ᠪᠣᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠠᠭᠢ ᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠴᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠯ ᠬᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠷ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ᠂ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠡ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠰ ᠵᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠥᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ 《ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯ》 ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠮᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠂ 《ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠡᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠬᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠪᠣᠢ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠭᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠣᠭᠢᠷᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠨᠡ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠣᠰᠠᠤᠠᠬᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠢᠳᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠯᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠪᠢᠰᠴᠤ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠭᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠤᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠰᠤᠨᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠰᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠥᠭ᠌ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠰᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠠᠷᠴᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠᠪᠣᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠪᠢᠯᠧᠲ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠦᠷ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠯᠠ ᠦᠦ⁈ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠭᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠦᠭᠦᠨᠤ᠂ ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠭᠠᠯᠳᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠦᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠮᠠᠠᠳᠤᠬᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠯᠤᠤᠰ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷᠰᠠᠵᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠰᠢᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠷᠭᠢᠯᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠯᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠪᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ 《ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠠᠨ》‍ ᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠊ ᠴᠤ ᠣᠯᠠᠠᠳᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠭᠯᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠭᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠳᠤᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠪᠳᠡᠯᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠩᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠢ᠌ᠭᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢ︕ ᠲ᠋ᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠯᠤᠤᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠰᠭᠡᠷᠴᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠩᠭᠦᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠡᠰᠬᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠤᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ 《ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠳᠠᠳᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ︕ 》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢ ᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ︖ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠥᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖

ᠪᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠤᠷ ᠴᠦᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠨ᠂ ᠷᠡᠰᠢᠶᠡᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠢᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠵᠤ ᠪᠣᠷᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠡᠢ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ︕

ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠠᠨ

ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠣᠰᠤᠨ

ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨᠠᠮ

ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠨᠠᠮ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠ᠊ · ᠰᠢᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠰᠤ

ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠴᠢ (ᠲ᠋ᠤᠭᠳᠠᠬᠤ) ᠺᠦᠮᠫᠢᠤᠢᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠠ᠊·ᠰᠢᠷᠡᠪᠵᠠᠮᠰᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5131
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁